Our Team

PI

Ilya Sochnikov

Assistant Professor

ilya.sochnikov@uconn.edu

Graduate Students

Undergraduate Students

Jonah Cerbin

jonah.cerbin@uconn.edu

Emerson Dang

emerson.dang@uconn.edu

18609676815